Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

+420 596 624 831

CZ  EN

TRIBODIAGNOSTIKA

TD pro výrobní stroje a zařízení

Tribodiagnostika (TD) je bezdemontážní metodika, která je prováděna z odebraného vzorku oleje. TD identifikuje technický stav strojního zařízení v časovém předstihu – v této fázi agregát nejeví žádné známky negativního chování. Tím se liší od všech ostatních technických diagnostik. TD umožňuje tvorbu harmonogramu oprav, zajišťuje spolehlivost chodu stroje. Vhodnou aplikací oleje, udržováním oleje v nedegradovaném a čistém stavu lze snížit poruchovost a náklady na údržbu stroje na minimum.

Součástí tribodiagnostického servisu je

Sledování degradace olejové náplně:

 • kinematická viskozita při 40°C dle ČSN EN ISO 3104
 • kinematická viskozita při 100°C dle ČSN EN ISO 3104
 • číslo kyselosti dle ČSN 65 6070
 • deemulgační charakteristika dle ČSN 65 6229
 • bod vzplanutí v otevřeném kelímku dle ČSN EN ISO 2592
 • IČ spektroskopie - metodika
 • charakterizace vzorku (vzhled, barva) – metodika

Sledování znečištění olejové náplně:

 • kód čistoty dle ČSN 65 6206
 • mechanické nečistoty filtrací dle ČSN 65 6219
 • obsah vody coulometricky dle ČSN 65 0330, ISO 760

Stanovení opotřebení strojního zařízení:

 • ferografie mikroskopická – metodika
 • REO ferografie – metodika

Součástí vyhodnocení vzorku oleje je při prvním rozboru technická zpráva, při opakovaných rozborech protokol z vyhodnocení měření. Tyto dokumenty obsahují trend vývoje sledovaných parametrů a závěr a doporučení pro danou olejovou náplň a zařízení.

Doba zaslání vyhodnocení je maximálně 14 kalendářních dnů od dodání vzorků.

V rámci tribodiagnostického servisu nabízíme

odběr vzorků olejů našim technikem, určení vhodného odběrného místa

filtraci olejů mobilní filtrační jednotkou

zajišťujeme vyhodnocení fyzikálně-chemických vlastností plastických maziv a olejových emulzí

aplikaci a nabídku vhodného maziva

navrhujeme a vytváříme mazací plány

nabízíme externí vedení olejového hospodářství, které spočívá ve sledování a evidenci spotřeby olejů, evidenci mazacích plánů pomocí SW OIL 2000

odborná školení, technická pomoc

TD pro autodopravce

Ekonomika provozu vozidel závisí na jejich technickém stavu. Provozovatel může mít pochybnosti jak jsou prováděny servisní úkony předepsané výrobcem a jaká bude životnost jednotlivých uzlů vozidla. Monitorování technického stavu jednotlivých komponent umožňuje tribotechnická diagnostika.

V zájmu zkvalitnění informací, které může TTD zákazníkovi poskytnout, jsme zavedli pravidelné sledování maziv pomocí instrumentální metodiky infračervené spektrometrie, která dokáže žádanou otázku vyhodnotit.

Tato metodika je schopna poskytnout velmi vysokou míru záruky plné funkčnosti oleje. Toho je docíleno současnou kontrolou úbytku vysokoteplotních antioxidantů (aditiv), mírou degradace základového oleje a také zjištění kontaminace látkami z okolí (voda, glykol, palivo).

Parametry sledované u motorového oleje

obsah sazí

produkty oxidace

produkty nitrace

produkty sulfatace

kontaminace palivem

kontaminace glykolem

kontaminace vodou

pokles vysokoteplotních antioxidantů

nárůst aromátů

K získání potřebných dat je třeba dodat vzorek provozního oleje a vzorek oleje referenčního. Metodika je založena na srovnání spekter těchto dvou vzorků.

Zjišťujeme také stav opotřebení motoru a identifikaci druhu závady.

Stav opotřebení a identifikaci druhu závady zjišťujeme instrumentální metodikou – ferografickou analýzou. Tato metodika sleduje magnetické kovy, kovové materiály nemagnetického charakteru, produkty rozkladu aditiv maziva a prachové částice. Jmenované částice jsou zachytávány v magnetickém poli na mikroskopickém sklíčku, kde se vytváří tzv. feromagnetická stopa, kterou poté analyzujeme mikroskopicky. Jedná se o částice ocelové, které dělíme na : havarijní, únavové, abrazivní, adhezivní, sférické, částice rzi a metaloxidy. Dále to jsou částice gama hematitu, které dokládají špatně probíhající mazání olejového systému.

Produkty degradace oleje, prach, který je označen jako křemík Si a částice paramagnetické : měď, hliník, olovo, zinek a cín. Můžeme nalézt i částice těsnění a další. Systematickým sledováním lze zjistit trend vývoje opotřebení zařízení. Na základě výsledků analýz se určí periodický interval 3 měsíce, pokud situace nevyžaduje kratší interval. Pro zjištění druhu opotřebení zařízení a identifikaci závady je nutné znát materiálovou skladbu motoru.

VIBRODIAGNOSTIKA

 • periodické měření výrobních strojů a zařízení, monitorování stavu ložisek a detekci dynamických stavů jako nevývaha, nesouosost apod.
 • nepriodické měření problémových výrobních zařízení
 • implementaci vibrační diagnostiky do systému údržby

TRIBODIAGNOSTIKA

 • základní analýza vzorků olejů a plastických maziv
  • pro autodopravce a stavební stroje
  • pro výrobní stroje a zařízení

DIAGNOSTIKA NC A CNC STROJŮ

 • sledování trendů vývoje přesnosti CNC strojního parku
 • kruhová interpolace dle ISO 230-4
 • měření geometrie dle ISO 230-1

TERMODIAGNOSTIKA

Termovizní měření je bezkontaktní měření teploty. Lze použít všude tam, kde diagnostikovaným parametrem je sálání tepla. Má široké použití v nejrůznějších oblastech jak průmyslových odvětvích, tak i v soukromé sféře.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

+420 596 624 831

logofooter

Kontakty

Výstavní 3224/51
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
+420 596 624 831-3
esos@esosostrava.cz

O společnosti

IČO: 258 68 781
DIČ: CZ 258 68 781
Certifikáty
Kontakty